Dlaczego warto z nami współpracować?
Nasza firma powstała w czerwcu 2009 roku kiedy to uzyskaliśmy zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zostaliśmy wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Jednakże nasze doświadczenie w branży brokerskiej jest znacznie dłuższe i sięga 1997 roku.

Prowadzimy kompleksową obsługę brokerską podmiotów gospodarczych w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz grupowych ubezpieczeń na życie.

Do naszych Klientów należą firmy z branż budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej oraz przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne.


Kim jest broker
Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz Klienta, polegające między innymi na zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia. Reprezentuje interesy ubezpieczeniowe Klienta, identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody), administruje umowami ubezpieczenia (polisami ubezpieczeniowymi).

Zgodnie z art 24 ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń.

Broker jako niezależny pośrednik między podmiotem zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym, działa w imieniu i w interesie swojego Klienta.

Broker poza oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo możliwość negocjacji indywidualnych, szczególnych warunków ubezpieczenia. Broker nie może wypisać w imieniu ubezpieczyciela polisy, gdyż nie jest jego przedstawicielem.

Zgodnie z Kodeksem Etycznym Brokera powinien on zapewnić swoim Klientom rzeczową, obiektywną radę i wyjaśnienia w sprawach różnych rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym kosztów, udzielać rady i informacji jedynie w tych dziedzinach, w których jest w pełni kompetentny, w przypadku szkody starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskania właściwego odszkodowania, uzasadniony interes Klienta i swą lojalność zawsze przedkładać przed własnym zyskiem. Broker działa zatem na innych zasadach, niż agent ubezpieczeniowy.

Duża ilość zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym i oferujących szeroki wachlarz produktów jest dla potencjalnego Klienta zjawiskiem korzystnym, jednakże ze względu na brak specjalistycznej wiedzy ubezpieczeniowej Klient ma słabszą pozycję wobec towarzystwa. Jest to zjawisko całkowicie naturalne, gdyż postępująca specjalizacja uniemożliwia prawidłowe rozeznanie wszystkich zagadnień z tego zakresu. Lepiej przekazać ubezpieczenia firmy specjaliście – brokerowi, niż tracić czas na zagłębianie się w tajniki ubezpieczeń. Wbrew pozorom tematyka ubezpieczeniowa nie jest prostym zagadnieniem, wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.


Zasady współpracy i korzyści
Współpraca z Klientem obejmuje między innymi następujące etapy:
- podpisanie przez Klienta pełnomocnictwa brokerskiego,
- przekazanie brokerowi aktualnych polis ubezpieczeniowych oraz dokumentów rejestrowych Klienta,
- zgromadzenie dodatkowych informacji o stanie ochrony ubezpieczeniowej Klienta,
- dokonanie audytu ubezpieczeniowego,
- opracowanie programu ubezpieczeniowego,
- zebranie ofert zakładów ubezpieczeń w zakresie ustalonym z Klientem,
- ocena ofert oraz sporządzenie pisemnej rekomendacji oferty,
- złożenie wniosku do wybranego wspólnie z Klientem ubezpieczyciela oraz przekazanie Klientowi polis ubezpieczeniowych,
- bieżący nadzór nad wykonywaniem zawartych umów ubezpieczenia,
- wsparcie i pomoc w procesie likwidacji szkód,
- realizacja bieżących potrzeb ubezpieczeniowych Klienta.

Klient nie jest obciążany kosztami obsługi brokerskiej wykonywanymi przez naszą firmę ponieważ zgodnie z zasadami przyjętymi na polskim rynku ubezpieczeniowym broker otrzymuje wynagrodzenie od zakładu ubezpieczeń po zawarciu ubezpieczenia.


Korzyści płynące ze współpracy z nami:
- optymalizacja kosztów ubezpieczeń,
- ograniczenia kosztów kadrowych poprzez odciążenie pracownika firmy zajmującego się ubezpieczeniami,
- dopasowanie zakresu ubezpieczeń do rodzaju działalności Klienta i związanej z nią specyfiki,
- fachowe doradztwo w zakresie ubezpieczeń,
- szybki dostęp do nowych produktów ubezpieczeniowych,
- merytorycznie i techniczne wsparcie w procesie likwidacji szkód.
oraz wiele innych.


Podstawy prawne
- Działalność brokerską reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zmianami).
- Broker podlega bezpośredniej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).
- Broker co roku ma obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań z prowadzonej działalności.
- Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 1.875.927 EUR.