Ważniejsze produkty z zakresu ubezpieczeń majątkowych:
Zakres ubezpieczenia poniższych produktów i klauzule dodatkowe są opracowywane indywidualnie w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa.


1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w tym między innymi:
- OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktu)
- OC najemcy
- OC pracodawcy
- OC za szkody wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
- OC za szkody w mieniu powierzonym
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
- OC za produkt
- OC z tytułu czystych strat finansowych
- OC za szkody w instalacjach i urządzeniach podziemnych
- OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm
- OC za szkody ładunkowe
i wiele innych

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych D&O

3. Ubezpieczenie OC zawodowe w tym: biur rachunkowych, księgowych.

4. Ubezpieczenie mienia w tym między innymi:
- od szkód spowodowanych żywiołami
- od kradzieży, dewastacji i wandalizmu
- maszyn od uszkodzeń
- maszyn od szkód elektrycznych
- sprzętu elektronicznego na bazie „all risks”
- mienia od utraty i zniszczenia na bazie „all risks”

5. Ubezpieczenie BI (Bussines Interuption) – tzw od utraty zysku

6. Ubezpieczenie ryzyk budowy montażu CAR/EAR

7. Ubezpieczenia maszyn budowlanych CPM

8. Ubezpieczenie mienia w transporcie CARGO

9. Ubezpieczenia finansowe w tym między innymi:
- gwarancje przetargowe
- gwarancje należytego wykonania kontraktu
- gwarancje usunięcia wad i usterek
- tzw gwarancje środowiskowe

10. Ubezpieczenia flot komunikacyjnych w tym między innymi:
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
- Ubezpieczenie Auto Casco
- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
- Ubezpieczenie Assistance
- Dodatkowe ubezpieczenie szyb